He wasn’t sure he wanted the job

kasper

“He wasn’t sure he wanted the job” – The Power Of Habit by Charles Duhigg