You take everything so personally.

“You take everything so personally.” – Omakase by Weike Wang