Please don’t leave me

“Please don’t leave me” – The Republic of Empathy by Sam Lipsyte