I had a lot of fun

fun2

“I had a lot of fun” – Feynman by Ottaviani&Myrick