You know what I mean.

“You know what I mean.” – Stanville by Rachel Kushner